สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  ทำทอง
2. เด็กหญิงสิตา  วันหมัด
3. เด็กชายเขมทัต  สังข์ทอง
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายธนากรณ์  จันทร์หง่อม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  จันทะแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาดา  การสำเนียง
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายธนากรณ์  จันทร์หง่อม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์ศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  โสดามรรค
3. เด็กชายสมคิด  กระจ่างจิตต์
4. เด็กหญิงสลิลลา  กิจฉลอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมโสภา
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายวิบูลย์  คำทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุรินญา  บุพพาจารย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียงกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธินันท์  โกฎิแก้ว
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษกร  สุวรรณัง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีษะแก้ว
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายธนชัย  ทองดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ขวัญสุข
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีสุข
 
1. นายวรรณทอง  สีตะแกะ
2. นางสิริรัตน์  สีตะแกะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูนสวัสดิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายวีรยุทธ  สุขสกุล
3. เด็กชายเขมทัต  สังข์ทอง
 
1. นายธนากรณ์  จันทร์หง่อม
2. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระพงษ์  โขงรัมย์
 
1. นายวรรณกิจ  ศรีโพนทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.34 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คำมี
 
1. นายวรรณกิจ  ศรีโพนทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายศุภกิจ  โสดามรรค
 
1. นายวิบูลย์  คำทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทำทอง
 
1. นายวิบูลย์  คำทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชพร  วงษ์มา
 
1. นางบุญฑริกา  เค้ากล้า
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายกมล  ประกอบแสง
2. เด็กชายธนกร  กิจฉลอง
3. เด็กชายนิติพงษ์  สวัสดี
4. เด็กหญิงรุจิรา  พินิจวงค์
5. เด็กชายวรัญชิต  วิชาแหลม
6. เด็กชายศุภกิตต์  ชื่นตา
7. เด็กหญิงอภิญญา  บุญลับ
8. เด็กหญิงอริศรา  วงมา
9. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงทอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สวรรณงาม
 
1. นางสิริรัตน์  สีตะแกะ
2. นางสิริรัตน์  ท่อกระโทก
3. นายวรรณทอง  สีตะแกะ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  อิสโร
2. เด็กหญิงพร  เกณสาคู
3. เด็กหญิงอภัสวดี  ศรีสด
 
1. นางสิริรัตน์  สีตะแกะ
2. นายวรรณทอง  สีตะแกะ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร์  ไพวิเศษ
 
1. นางทองใบ  สหุนัน
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  คมแก้ว
 
1. นางทองใบ  สหุนัน
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรศรี
 
1. นางทองใบ  สหุนัน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  พุ่มแจ้ง
 
1. นางทองใบ  สหุนัน