สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ประจันบาน
 
1. นางเสาวคนธ์  บุญมั่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กชายพันทิวา  สาแก้ว
 
1. นางสมบัติ  สาแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางวิภาภรณ์  แสงดำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรีพร  สาแก้ว
 
1. นางสมบัติ  สาแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  สืบบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แจ่มใส
 
1. นางนงเยาว์  ปลายแก่น
2. นางสมบัติ  สาแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุลิตา  เชิดชู
2. เด็กหญิงวราพร  ทองด้วง
3. เด็กหญิงสุญาดา  แตงสมบูรณ์
 
1. นางวิภาภรณ์  แสงดำ
2. นางสมบัติ  สาแก้ว
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาจา  บุตชา
2. เด็กชายวิทวัส  พรมลา
3. เด็กหญิงศิริภา  สาแก้ว
 
1. นางเสาวคนธ์  บุญมั่น
2. นางสมบัติ  สาแก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมลา
2. เด็กชายปราโมท  คันชั่งทอง
3. เด็กชายพงศ์เทพ  อุดนอก
 
1. นางวิภาภรณ์  แสงคำ
2. นางเสาวคนธ์  บุญมั่น