สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวัลดา  ปาสานะโก
 
1. นางสาวพรรณลัดดา  ภาสดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  จงใจงาม
2. เด็กชายราชันย์  ใจสว่าง
 
1. นายพิมพา  ฤทธิรณ
2. นางสาวพรรณลัดดา  ภาสดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์สุนทร
 
1. นางจิดาภา  จงใจงาม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   กำลา
2. เด็กหญิงฐิดามาศ   บุญบัวลัย
3. เด็กหญิงณัฎฐชา  พวงไธสง
4. เด็กหญิงนันทกานต์  อุ่นใจดี
5. เด็กหญิงบุญยนุช  วิเชียรลม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญสด
7. เด็กหญิงลักขณา  เลี่ยงทุกข์
8. เด็กหญิงอารีภรณ์  เจริญพร
 
1. นางนันทภัทร  วุฒิสุทธิ์
2. นางสาวขุสุมาล  วุฒิสุทธิ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจรุณรัตน์  ใจมั่น
2. เด็กหญิงรจนา   ชุมเสนา
3. เด็กหญิงวงค์เดือน  สนใจ
 
1. นางนันทภัทร  วุฒิสุทธิ์
2. นางสาววันทนา  สระแก้ว