สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนาเชน  เงินดี
 
1. นางคนึงนิตย์  สมรูป
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีพลัง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญแตง
3. เด็กชายพัชรพล  สังข์ฤกษ์
 
1. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
2. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปัณนวิทย์  สนเขียว
2. เด็กชายศิริมงคล  เอกสุข
 
1. นางสาวจริยา  กะการดี
2. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  เครือบุดดี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  วิจิตรขจี
3. เด็กชายคฑาทอง  สมพินิจ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วหอม
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลามณี
6. เด็กหญิงพรชิตา  ซ่อนกลิ่น
7. เด็กชายภูวดล  แทนสมบัติ
8. เด็กชายมงคล  เสาวรส
9. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองโท
10. เด็กชายรัฐภาพ  บุญครอง
11. เด็กหญิงวรัชยา  สมพินิจ
12. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีแก้ว
13. เด็กหญิงวรัญญา  ลามณี
14. เด็กชายวีรวัฒน์  สร้อยงาม
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยงาม
 
1. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ชีวาจร
3. นางสุวรรณรัตน์   ปินะถา
4. นางสาวปวริศรา  แก้วหอม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์จิตร
2. เด็กหญิงจนัสธร  บลศรี
3. เด็กชายณัฐธเดช  บุญครอง
4. เด็กชายธรรมนูญ  โพธิ์ขนาน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคำสาร
6. เด็กชายวทัญู  ศรีแก้ว
7. เด็กชายสุรชัย  แก้วหอม
8. เด็กหญิงอริสสา  เหลาคม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขทวี
2. เด็กหญิงรัชนี  ทองสุข
3. เด็กหญิงราตรี  ทองสุช
4. เด็กหญิงสิริกานต์  ราชวัตร
5. เด็กหญิงสุวรรณา  สังโสมา
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทนา
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายพลวัตร  สารีบุตร
 
1. นายพีระณัฐ  ตลับทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  ยางสุข
 
1. นายพีระณัฐ  ตลับทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติ  เปนะนาม
2. เด็กชายปิยเชษฐ์  สร้อยงาม
3. เด็กชายวิทยา  เอกคณาสิงห์
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปนะนาม
5. เด็กชายอภิมนต์  ภูบรม
6. เด็กชายเทพพรชัย  จันทนา
 
1. นายชัยพัฒน์  อุทาโย
2. นายวิเชียร  แก้วหอม
3. นายจีรศักดิ์  สุดาปัน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายกรินทร์  แก้วทอง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ตะคามจันทร์
3. เด็กชายสุบรรณ  เขียวคำภา
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวจริยา  กะการดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายพีรวัฒน์  นามเคน
2. เด็กชายสุุรสิทธิ์  แก้วหอม
3. เด็กชายเบญจพล  สร้อยงาม
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงรัตนา  เปนะนาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เปนะนาม
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติภาพ  บุครอง
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม