สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนาเชน  เงินดี
 
1. นางคนึงนิตย์  สมรูป
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปัณนวิทย์  สนเขียว
2. เด็กชายศิริมงคล  เอกสุข
 
1. นางสาวจริยา  กะการดี
2. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม