สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  เครือบุดดี
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  วิจิตรขจี
3. เด็กชายคฑาทอง  สมพินิจ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วหอม
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลามณี
6. เด็กหญิงพรชิตา  ซ่อนกลิ่น
7. เด็กชายภูวดล  แทนสมบัติ
8. เด็กชายมงคล  เสาวรส
9. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองโท
10. เด็กชายรัฐภาพ  บุญครอง
11. เด็กหญิงวรัชยา  สมพินิจ
12. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีแก้ว
13. เด็กหญิงวรัญญา  ลามณี
14. เด็กชายวีรวัฒน์  สร้อยงาม
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยงาม
 
1. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ชีวาจร
3. นางสุวรรณรัตน์   ปินะถา
4. นางสาวปวริศรา  แก้วหอม