สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีพลัง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญแตง
3. เด็กชายพัชรพล  สังข์ฤกษ์
 
1. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
2. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์จิตร
2. เด็กหญิงจนัสธร  บลศรี
3. เด็กชายณัฐธเดช  บุญครอง
4. เด็กชายธรรมนูญ  โพธิ์ขนาน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคำสาร
6. เด็กชายวทัญู  ศรีแก้ว
7. เด็กชายสุรชัย  แก้วหอม
8. เด็กหญิงอริสสา  เหลาคม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขทวี
2. เด็กหญิงรัชนี  ทองสุข
3. เด็กหญิงราตรี  ทองสุช
4. เด็กหญิงสิริกานต์  ราชวัตร
5. เด็กหญิงสุวรรณา  สังโสมา
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทนา
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติ  เปนะนาม
2. เด็กชายปิยเชษฐ์  สร้อยงาม
3. เด็กชายวิทยา  เอกคณาสิงห์
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปนะนาม
5. เด็กชายอภิมนต์  ภูบรม
6. เด็กชายเทพพรชัย  จันทนา
 
1. นายชัยพัฒน์  อุทาโย
2. นายวิเชียร  แก้วหอม
3. นายจีรศักดิ์  สุดาปัน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายกรินทร์  แก้วทอง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ตะคามจันทร์
3. เด็กชายสุบรรณ  เขียวคำภา
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวจริยา  กะการดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายพีรวัฒน์  นามเคน
2. เด็กชายสุุรสิทธิ์  แก้วหอม
3. เด็กชายเบญจพล  สร้อยงาม
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงรัตนา  เปนะนาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เปนะนาม
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
2. นางสาวละออ  สร้อยประดิษฐ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติภาพ  บุครอง
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม