สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปกีรณัม  มีสะอาด
2. เด็กหญิงรมย์นริน  โคตรวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาศรี
 
1. นางดรุณี  สดับสาร
2. นางสาวนิตยา  ฤาชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ้งสว่าง
 
1. นายสาทิตย์  บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์  ภูเฉลิม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกกกนก  สุจริต
2. เด็กหญิงจันจิรา  คลังฤทธิ์
3. เด็กชายจีรายุส  เกตไสย์
4. เด็กชายจีราวัสส์  เกตไสย์
5. เด็กชายธีระยุทธ  สายโสดา
6. เด็กหญิงนันทิดา  เทศารินทร์
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
8. เด็กหญิงศศินา  เหลางาม
9. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์รัตน์
10. เด็กชายหัสดาวงษ์  ตันแสน
 
1. นางดรุณี  สดับสาร
2. นางสาวนิตยา  ฤาชัย
3. นายทองจันทร์  สวัสดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  เจริญพร
 
1. นางวาสนา  หาทรัพย์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ฝอยทอง
 
1. นางดรุณี  สดับสาร