สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้ว
 
1. นางนุกูลศรี  แสนคาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  งอกงาม
 
1. นางนุกูลศรี  แสนคาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  รอดระบูรณ์
2. เด็กหญิงจีดากร  งามเลิศ
3. เด็กชายชาคริต  สาแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอินทร์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นสาร
6. เด็กชายธวัชชัย  จงฤาชา
7. เด็กหญิงธัญยา  พิศงาม
8. เด็กหญิงนพรัตน์  กำจร
9. เด็กชายบรรณรุษ  เถาโคตรศรี
10. เด็กชายประกอบ  กระแสโท
11. เด็กหญิงปิยะนันท์  งอกงาม
12. เด็กหญิงพรชิตา  เสาทอง
13. เด็กหญิงพัชราภา  เสาว์ทอง
14. เด็กชายศราวุฒิ  สายเทพ
15. เด็กชายศราวุธ  แสนเสร็จ
16. เด็กชายศักรินทร์  งามเลิศ
17. เด็กหญิงสุทธินี  แกล้วกล้า
18. เด็กชายอธิปัตย์  พิศงาม
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้ว
20. เด็กชายเอกวรรณ  ปัจฉา
 
1. นางนุกูลศรี  แสนคาร
2. นางอรุณรัศมิ์  พิศโสระ
3. นางพรพหัส  กุศลศิลป์
4. นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์
5. นายเกษม  คงทรัพย์
6. นางสาววิไล  กว้างขวาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกเกศวร์  บุญมี
2. เด็กหญิงชนิดา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงธนิดา  โพธิขำ
4. เด็กหญิงวันทินีย์  ปานทอง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แข่งขัน
6. เด็กหญิงเกวลี  ตรงสายดี
 
1. นางสาววิไล  กว้างขวาง
2. นางอรุณรัศมิ์  พิศโสระ
3. นางประภาพร  กลางพัฒนา
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุดา  ขวัญใจ
2. เด็กหญิงพิมล  แถมพงษ์
3. เด็กหญิงพิยะดา  ดอกไม้
 
1. นางสาววิไล  กว้างขวาง
2. นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์