สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงวรรณพร  แกล้วกล้า
 
1. นางนริสรา  ทีงาม
2. นางสาวอาทิมา  สร้อยจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนายุทธ  สร้อยจิตร
2. เด็กชายสุปภัทร  สร้อยจิตร
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมินทดา  งามเลิศ
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  เสียงวังเวง
 
1. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
2. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยวัน
2. เด็กหญิงจันทิมา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
4. เด็กหญิงจิรา  มณีศรี
5. เด็กหญิงธนพร  กาทอง
6. เด็กหญิงพณาพร  ไขแสง
7. เด็กหญิงพิชาริกา  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงรจนา  สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมี
10. เด็กหญิงอริษา  มั่นวงษ์
 
1. นายทองดี  ทีงาม
2. นางนริสรา  ทีงาม
3. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  แก่นแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ปิยวรารักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายสม  พิมพ์วงศ์
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กวีรัตน์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญประสพ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  อาแว
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  แกล้วกล้า
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายฐานคีรี  มณีศรี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผ่องพันธ์
2. เด็กหญิงฐานิตรา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงนิรินธนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงยุพเรศ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยจิตร
6. เด็กหญิงสาวิกา  สร้อยจิตร
7. เด็กหญิงสุนิสา  ภูทิพย์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง
 
1. นางอัมพร  สร้อยจิตร
2. นายประกอบ  สร้อยจิตร
3. นางสาวพรวลักษณ์  หนองสูง
4. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผ่องพันธ์
2. เด็กหญิงฐานิตรา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงนิรินธนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงยุพเรศ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยจิตร
6. เด็กหญิงสาวิกา  สร้อยจิตร
7. เด็กหญิงสุนิสา  ภูทิพย์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง
 
1. นางอัมพร  สร้อยจิตร
2. นายประกอบ  สร้อยจิตร
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายการันต์  พุดชู
2. นายธนพล  กะการดี
3. นายธนายุทธ  สร้อยจิตร
4. นายวิชัย  ชาวนา
5. นายสุภปภัทร  สร้อยจิตร
 
1. นายรำลึก  เจือจันทร์
2. นายฐานคีรี  มณีศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผ่องพันธ์
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยจิตร
4. เด็กชายวันชนะ  แกล้วกล้า
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง
 
1. นางสาวพรวลักษณ์  หนองสูง
2. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.5 เงิน 9 1. เด็กชายชัยวิทย์  หวังผล
2. เด็กชายธีรดนย์  สร้อยจิตร
3. เด็กชายบุญโชค  เภาโพธิ์
4. เด็กชายพงศกร  ชาญศรี
5. เด็กชายวีระชล  ศรีทอง
6. เด็กชายอมรรัตน์  เกษแก้ว
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
2. นางนงเยาว์  ปิยวรารักษ์
3. นางสาวรุ่งทิพย์  อาแว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกรทักษ์  เสมารัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
3. เด็กชายธนากร  พรมศรี
4. เด็กชายนราธิป  กะการดี
5. เด็กชายประเสริฐ  ขันทอง
6. เด็กชายอนุชา  สร้อยจิตร
 
1. นายทองดี  ทีงาม
2. นางนริสรา  ทีงาม
3. นายศักดิ์ชาย  สร้อยจิตร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สร้อยจิตร
2. เด็กชายวันชนะ  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวพรวลักษณ์  หนองสูง
2. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนราธิป  กะการดี
2. เด็กหญิงวรรณพร  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวพรวลักษณ์  หนองสูง
2. นางนริสรา  ทีงาม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูธเนศ  เสาทอง
2. เด็กชายมินทดา  งามเลิศ
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวอาทิมา  สร้อยจิตร
2. นางนริสรา  ทีงาม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงฐานิตรา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูทิพย์
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันจิรา  สร้อยจิตร
2. เด็กชายอนุชา  สร้อยจิตร
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนิต  โลเกตุ
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  พรมศรี
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพินิต  จันทร์สิงห์
2. เด็กชายวีระชาติ  แกล้วกล้า
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  วันลักษณ์
 
1. นายรำลึก  เจือจันทร์
2. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายธีปกรณ์  เสาทอง
2. เด็กชายภูธเนศ  เสาทอง
3. เด็กชายสาโรจน์  แกล้วกล้า
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม