สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงวรรณพร  แกล้วกล้า
 
1. นางนริสรา  ทีงาม
2. นางสาวอาทิมา  สร้อยจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยวัน
2. เด็กหญิงจันทิมา  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
4. เด็กหญิงจิรา  มณีศรี
5. เด็กหญิงธนพร  กาทอง
6. เด็กหญิงพณาพร  ไขแสง
7. เด็กหญิงพิชาริกา  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงรจนา  สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมี
10. เด็กหญิงอริษา  มั่นวงษ์
 
1. นายทองดี  ทีงาม
2. นางนริสรา  ทีงาม
3. นางกรณิศ  สัตย์แสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  แก่นแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ปิยวรารักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
 
1. นายอัครเดช  แก้วใส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กวีรัตน์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญประสพ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  อาแว
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายการันต์  พุดชู
2. นายธนพล  กะการดี
3. นายธนายุทธ  สร้อยจิตร
4. นายวิชัย  ชาวนา
5. นายสุภปภัทร  สร้อยจิตร
 
1. นายรำลึก  เจือจันทร์
2. นายฐานคีรี  มณีศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกรทักษ์  เสมารัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
3. เด็กชายธนากร  พรมศรี
4. เด็กชายนราธิป  กะการดี
5. เด็กชายประเสริฐ  ขันทอง
6. เด็กชายอนุชา  สร้อยจิตร
 
1. นายทองดี  ทีงาม
2. นางนริสรา  ทีงาม
3. นายศักดิ์ชาย  สร้อยจิตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายธีปกรณ์  เสาทอง
2. เด็กชายภูธเนศ  เสาทอง
3. เด็กชายสาโรจน์  แกล้วกล้า
 
1. นางกรณิศ  สัตย์แสง
2. นางสาวเกศราพร  ดวงงาม