สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  สืบศรี
 
1. นายสุวรรณ   วิสัชนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสินิทธา  มะลัยทอง
 
1. นายสุวรรณ   วิสัชนาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขหอม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธาตุระทิน
 
1. นางสุดารัตน์  กิ่งมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   เป้าเงิน
2. เด็กหญิงปรีชญา  สิทธิปัญญา
3. เด็กชายวรายุทธ  พุทธานุ
4. เด็กหญิงสายฝน  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอรยา  ศิริเทพ
 
1. นางจินตนา  สันวัง
2. นางสาวทัศนีย์  เพิ่มพูน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  จักรทอง
 
1. นางสุดารัตน์  กิ่งมณี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงราตรี  พุทธานุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เพิ่มพูน