สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  เมฆไหว
2. เด็กชายภานุพงศ์  แผนกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  สาพันธ์
 
1. นางวนิดา  สีดา
2. นายทัศนา  ฉิมพลี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  สวนดอน
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  มาลาคำ
 
1. นางอมรศรี  ดีพร้อม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รินโยธา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ระย้าย้อย
5. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
2. นายประสิทธิ์  ยอดลี
3. นางอมรศรี  ดีพร้อม
4. นางวรรณกิต  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รินโยธา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ระย้าย้อย
5. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ภาสดา
8. เด็กหญิงอำนวยพร  กว้างขวาง
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
2. นางอมรศรี  ดีพร้อม
3. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ทอง
4. นายณัฐวุฒิ  พรหมบุตร