สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พิศิลป์
 
1. นางสังกิต  เทพทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางสังกิต  เทพทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วดี
2. เด็กหญิงอารียา  ตางาม
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
2. นางสังกิต  เทพทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชิตชนก  ชื่นชม
 
1. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงอรทัย  ใจดี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  โนนน้อย
 
1. นายนคเรศ  ตระกูลดี
2. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ธรรมษา
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  โสภาที
2. เด็กหญิงอาริดา  สีมาลา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิดชอบ
 
1. นางสาววรรษา  ทองเต็ม
2. นางสาธุกานต์  โสสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  สูงยิ่ง
2. เด็กชายภานุเดช  เถียรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมรักษา  เพ็งงาม
2. นางวนัดดา  เท้าไม้สน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทัศนียา  โคกรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงบุษยา  พิลาสุข
3. เด็กหญิงพฤกษา  ม่วงน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นั่นหมื่น
5. เด็กหญิงวิภาพร  เกตุกฤษ
 
1. นายพศิน  สัตย์ซื่อ
2. นายกาจ  สุทธิประภา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ลาพะวัน
 
1. นายพศิน  สัตย์ซื่อ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.99 ทอง 9 1. เด็กชายยอดชาย  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงเกสินี  แก้วแสน
 
1. นางนิเทศน์  แท่นประทุม
2. นางนิ่ม  สะอาดยิ่ง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายคณิต  พวงแสง
2. เด็กหญิงชุติมา  พวงศรี
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ศรีสะอาด
2. นายประยูร  แสงราม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณี  สุขสำราญ
 
1. นายพลกฤต  เสพสุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผดุงแสง
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  เคนสมดี
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทันใจ
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุนันท์
 
1. นางสุทิพา  แสงจันทร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพเก้า  อ่อนนิ่ม
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางสุทิพา  แสงจันทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เส้นตรง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บรรยงค์
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
2. นางอัญชุลี  เรืองศรี
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปลายฝน  ตางาม
2. เด็กหญิงสิริมา  งามบุญเรือง
 
1. นางเพชรนภา  เทพวรรณ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัฒชัย  นามบุญเรือง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เชีบงทา
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชัย  กิริยา
2. เด็กชายนพวรรณ  จันทร์หง่อม
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  เส้นตรง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญวังทอง
3. เด็กหญิงสุรินกานต์  โคตตะ
 
1. นายสมเดช  กะการดี
2. นางชญานนท์  เสพสุข
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ไกรราช
2. เด็กหญิงรัตติยา  สระจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อยู่เย็น
4. เด็กหญิงวรรณิภา  ยาจิตร
5. เด็กหญิงศศิกานต์  เงิดกระโทก
6. เด็กหญิงสุภาพร  อาบทอง
 
1. นางนิ่ม  สะอาดยิ่ง
2. นางสังกิต  เทพทอง
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายศิริชัย  หม้อมีสุข
 
1. นางเพชรนภา  เทพวรรณ