สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชิตชนก  ชื่นชม
 
1. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางสุทิพา  แสงจันทร์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายศิริชัย  หม้อมีสุข
 
1. นางเพชรนภา  เทพวรรณ