สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วดี
2. เด็กหญิงอารียา  ตางาม
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
2. นางสังกิต  เทพทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริยา  สูงยิ่ง
2. เด็กชายภานุเดช  เถียรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมรักษา  เพ็งงาม
2. นางวนัดดา  เท้าไม้สน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทัศนียา  โคกรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงบุษยา  พิลาสุข
3. เด็กหญิงพฤกษา  ม่วงน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นั่นหมื่น
5. เด็กหญิงวิภาพร  เกตุกฤษ
 
1. นายพศิน  สัตย์ซื่อ
2. นายกาจ  สุทธิประภา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ลาพะวัน
 
1. นายพศิน  สัตย์ซื่อ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายคณิต  พวงแสง
2. เด็กหญิงชุติมา  พวงศรี
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ศรีสะอาด
2. นายประยูร  แสงราม
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปลายฝน  ตางาม
2. เด็กหญิงสิริมา  งามบุญเรือง
 
1. นางเพชรนภา  เทพวรรณ