สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางสังกิต  เทพทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงอรทัย  ใจดี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  โนนน้อย
 
1. นายนคเรศ  ตระกูลดี
2. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  โสภาที
2. เด็กหญิงอาริดา  สีมาลา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิดชอบ
 
1. นางสาววรรษา  ทองเต็ม
2. นางสาธุกานต์  โสสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.99 ทอง 9 1. เด็กชายยอดชาย  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงเกสินี  แก้วแสน
 
1. นางนิเทศน์  แท่นประทุม
2. นางนิ่ม  สะอาดยิ่ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณี  สุขสำราญ
 
1. นายพลกฤต  เสพสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผดุงแสง
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  เคนสมดี
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพเก้า  อ่อนนิ่ม
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เส้นตรง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บรรยงค์
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
2. นางอัญชุลี  เรืองศรี
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัฒชัย  นามบุญเรือง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เชีบงทา
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชัย  กิริยา
2. เด็กชายนพวรรณ  จันทร์หง่อม
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  เส้นตรง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญวังทอง
3. เด็กหญิงสุรินกานต์  โคตตะ
 
1. นายสมเดช  กะการดี
2. นางชญานนท์  เสพสุข
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ไกรราช
2. เด็กหญิงรัตติยา  สระจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อยู่เย็น
4. เด็กหญิงวรรณิภา  ยาจิตร
5. เด็กหญิงศศิกานต์  เงิดกระโทก
6. เด็กหญิงสุภาพร  อาบทอง
 
1. นางนิ่ม  สะอาดยิ่ง
2. นางสังกิต  เทพทอง