สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สุวรรณมิตร
 
1. นางสายฝน  เพิ่มผล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเกดวรินทร์  ยะถาเทศ
 
1. นางสายฝน  เพิ่มผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติธร   แสไพศาล
2. เด็กชายสราวุฒิ  กระโพธิ์
 
1. นายสลักเพชร  จันทร์จำปา
2. นางภคพร  ร่วมทวี