สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริยุพา  ลุนสอน
 
1. นางนิตยา  สาพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.43 ทอง 11 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธงทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สมานสุข
 
1. นายสุพิศ  สุขประเสริฐ
2. นางนิตยา  สาพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟองมณี
 
1. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยากร  สุวงศ์
 
1. นางสายฝน  เพิ่มผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนันท์  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  สถิตสุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนกล้า
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุก้อน
2. เด็กหญิงณัชนิชา  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญปก
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญปก
2. เด็กหญิงจรัญญา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงเปมิกา  บุญปก
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัจพล  บุญปก
 
1. นางภคพร  ร่วมทวี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราวีณา  สาแก้ว
2. เด็กชายวรวิทย์   อินทร์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  บุญปก
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว