สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงลลิตา  พาหา
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิเมย
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิรวิชญ์  มนัสไธสงค์
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวนิดา  มาตมาคุณ
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธราดล  อรรถกิจไพบูลย์
2. เด็กหญิงเอมอร  พุดชู
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางนิรมล  อินทนิจ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรเทพ  พูดดี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
2. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์