สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายนัฐพงษ์  คำนนท์
 
1. นางมะลิ  นามพรหม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายธนภัทร  บุดดา
2. เด็กชายเอกนัฐ  แก้วมงคล
 
1. นายภูมรินทร์  อินทนิจ
2. นางนิรมล  อินทนิจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  จันทร์เพชร
2. เด็กชายชลธี  นามพิชัย
3. เด็กหญิงบุญอุ้ม  สมบัติ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมพิเศษ
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุดดา
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขสวรรค์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  แหวนนิล
3. เด็กหญิงพรประภา  สระแก้ว
4. เด็กหญิงรสรินางค์  อินทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงสุภาวณี  พาหา
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีทอง
2. เด็กชายอภินันท์  สุจริต
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
2. นางรัตนาพร  รุ่งเรือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริศนา  มาเสมอ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทีงาม
 
1. นางมะลิ  นามพรหม
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงรัตนกร  โครตสุวรรณ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  งามตะคุ
2. เด็กชายธรรณธรณ์  ไพชำนาญ
3. เด็กชายเฉลิมพล  ศิริยม
 
1. นายสมหมาย  จันทร์น้อย
2. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพล  สร้อยจิต
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สมศรี
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  สินธุชัย
 
1. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
2. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เซียว
2. เด็กหญิงพัชรี  สุจริต
 
1. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
2. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาติดอน
2. เด็กชายธนภัทร  สมบัติ
3. เด็กชายภูวนิช  เพ็งพินิจ
 
1. นางอรณัฐร์  งามอินทร์
2. นางสาววิภาวดี  ชิ้นทอง
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายทรงชัย  สุวรรณรินทร์
2. เด็กหญิงเจนนภา  พาหา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  มุลาลินน์
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย