สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรัญญา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงนัทศิกาล  ชินวงค์
3. เด็กหญิงศิริวิภาพร  อุดมพันธ์
 
1. นายสมพร  น้อยดำเนิน
2. นางพัทรศยา  ทวีสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.01 ทองแดง 14 1. เด็กชายวัชรพล  เพียรเสมอ
2. เด็กชายอนุสรณ์   สุขสวาท
 
1. นายสมใจ  วรรณโคตร
2. นายโรจนฤทธิ์  คำบ่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงนภาพร  อินทรชาติ
 
1. นางพัทรศยา  ทวีสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทองอาบ
 
1. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายกิตติ  ชินวงศ์
2. เด็กชายธราเทพ  ด้วงเอก
3. เด็กชายเฉลิมพร  ศรียงยศ
 
1. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
2. นางสาวสุภาพร  ศรีโท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  จันทา
 
1. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เกตุชมภู
 
1. นายสมใจ  วรรณโคตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  สุดใจ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ยาสำโรง
3. เด็กหญิงเยาวนันท์  หาญบาง
 
1. นางพัทรศยา  ทวีสาร
2. นางสาวสุภาพร  ศรีโท
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  จันทา
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทรชาติ
3. เด็กหญิงพัชรี  ศิริอรรถ
 
1. นางพัทรศยา  ทวีสาร
2. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายนรากรณ์  เกตุศิริ
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ใจหาญ
 
1. นายสมใจ  วรรณโคตร
2. นายโรจนฤทธิ์  คำบ่อ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิงาม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียรเสมอ
3. เด็กหญิงมุกมณี  เชียงเสือ
 
1. นางสุลักขณา  เพียรเสมอ
2. นางประจันต์  ดวงดี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิงไผ่  ครองงาม
2. เด็กหญิงลัดดา  สงวนหมู่
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วาปีโส
 
1. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
2. นางประจันต์  ดวงดี