สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุนทรสวัสดิ์
 
1. นายสมจิต  บุญทะรา
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงรินดา  เจริญราช
2. เด็กชายสงกรานต์  พยุงตน
 
1. นางรัตนา  สุพรรณไกรสีห์
2. นายสมจิต  บุญทะรา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  นิลผาย
2. เด็กชายประมวล  คำผม
3. เด็กหญิงราตรี  พิศิลป์
 
1. นางศรีสุดา  ปันแสง
2. นางภัสราภรณ์   บุตตัสสะ