สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธนพล  สกุลรักษ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เสียงวังเวง
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  บาลี
 
1. นายอนันตชัย  คุณนาม
2. นางนันทิยา  พวงเกตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โสพันธ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ฝอยจอหอ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยยงค์
5. เด็กหญิงสุปราณี  ฤทธี
 
1. นายวิสัยทัศน์  พรหมขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำลอง
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  สกุลรักษ์
3. เด็กหญิงรัตติญา  แสนสำอางค์
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  หอมสมบัติ
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  สอนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ไหมทอง
2. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงนิชาดา  พลอยงาม
3. เด็กหญิงพีรดา  สัญญารัตน์
4. เด็กหญิงอรญา  แสนศรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บาลี
 
1. นายวิสัยทัศน์  พรหมขันธ์
2. นายสมชื่น  หวังผล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  ชอบชื่น
2. เด็กหญิงวรรณิษา  แซมทอง
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  เจริญตาม
4. เด็กชายเดชาวัฒน์  พันธ์จันดา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จวงจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ไหมทอง
2. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรศิริ  หล่าเพีย
 
1. นางนันทิยา  พวงเกตุ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุเรทาสา
2. เด็กชายณัฐนันท์  บุเรทาสา
3. เด็กชายอรรถพล  อบอุ่น
 
1. นายนพนัย  นางาม
2. นายสมศักดิ์  ไหมทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่อขาว
2. เด็กหญิงจินตนา  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  สกุลรักษ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  โพธิกุล
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อนุสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ดาบจันทร์
 
1. นางนงเยาว์  สมศรี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชนน  แสงชา
2. เด็กชายธีรทัศน์  โนนสูง
3. เด็กชายวีรพงษ์  แก้วสำราญ
 
1. นางสมจิตร  บุญสรรค์
2. นางนงเยาว์  สมศรี