สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำลอง
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  สกุลรักษ์
3. เด็กหญิงรัตติญา  แสนสำอางค์
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  หอมสมบัติ
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  สอนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ไหมทอง
2. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่อขาว
2. เด็กหญิงจินตนา  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  สกุลรักษ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  โพธิกุล
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อนุสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ดาบจันทร์
 
1. นางนงเยาว์  สมศรี