สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรธีร์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางอนงค์  นครศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมเสนา
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกานต์  มีทรัพย์
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.28 เงิน 4 1. เด็กชายจิตรภูมิศักดิ์  ทองเรือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.37 เงิน 7 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สาระสุข
2. เด็กชายธีวรา  ชุมสุข
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายต่อลาภ  สุวรรณลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำจร
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
 
1. นางอรพินท์  ชอบธรรม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เทพวาที
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาแก้ว
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมหวัง
5. เด็กชายปิยะ  เอี่ยมสำอางค์
6. เด็กหญิงฝนแก้ว  สุขเจริญ
7. เด็กชายฝัน  บุญปก
8. เด็กหญิงวิมล  ชัยศร
9. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมลา
10. เด็กชายสราวุธ  ชุมสุข
 
1. นางอนงค์  นครศรี
2. นางภูษิตา  ขุมทอง
3. นางอรพินท์  ชอบธรรม
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงยลดา  คำแรง
 
1. นายสาธิต  บัวหลวง
2. นางจำรัส  วานิชกร
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงนฤมล  สุริยะ
 
1. นายสาธิต  บัวหลวง
2. นายชาญชัย  เหมือนชาติ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยะดา  ศรีชาเนตร
2. เด็กชายยุทธภุุูมิ  จันปลิว
3. เด็กหญิงศรินดา  คำภา
 
1. นางภูษิตา  ขุมทอง
2. นางอรพินท์  ชอบธรรม