สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรธีร์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางอนงค์  นครศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
 
1. นางอรพินท์  ชอบธรรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงนฤมล  สุริยะ
 
1. นายสาธิต  บัวหลวง
2. นายชาญชัย  เหมือนชาติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยะดา  ศรีชาเนตร
2. เด็กชายยุทธภุุูมิ  จันปลิว
3. เด็กหญิงศรินดา  คำภา
 
1. นางภูษิตา  ขุมทอง
2. นางอรพินท์  ชอบธรรม