สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัส  ชุมจันทร์
 
1. นางกาญจนา  เมยท่าแค
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายก้องภพ  ชมเสียง
2. เด็กชายมนัญชัย  หาญยางนอก
3. เด็กชายสุพจน์  เกษสิงห์
 
1. นายสันติ  บุญเย็น
2. นางพิมพา  บุญเย็น