สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ถาพรผาด
 
1. นางสาววรัญญา  แก้วกัลยา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายอภิชล  งามสุข
 
1. นางสุธามาศ  ร่วมกล้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพงษ์  นามวิเศษ
 
1. นางสุธามาศ  ร่วมกล้า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชารียา  สะอาดยิ่ง
2. เด็กชายธีระพงษ์  ทองทา
3. เด็กหญิงนวลนภา  ภักดี
4. เด็กชายภูบดี  กองสุข
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัสดร
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  อนุกูล
7. เด็กหญิงวีรญา  ม่วงแจ้ง
8. เด็กชายศราวุฒิ  ตราปราบ
9. เด็กหญิงอธิติยา  เค้าดี
10. เด็กชายอธิวัฒน์  งามสุข
 
1. นางสำเรียง  สอนเพ็ง
2. นางสุธามาศ  ร่วมกล้า
3. นางพิชามญชุ์  แฝงสีดา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเอนก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  แนวทอง
3. เด็กหญิงรื่นฤดี  เห็มชูยิ่ง
 
1. นายสุรินทร์  เทียมทอง
2. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกฤชนพล  จันเกิด
 
1. นายทรงพล  เพ่ิมผล