สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสาทอง
 
1. นางจารุรัตน์  เจือจันทร์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สาทอง
2. เด็กชายครรชิต  เสาทอง
3. เด็กชายบัณฑิต  เสาทอง
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุดละมัย
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  งามแฉล้ม
6. เด็กหญิงสุวิสา  เสาทอง
7. เด็กหญิงอรพิณ  บุญมี
8. เด็กชายเดชาพล  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  พิมพ์ศรี
2. นางพัชรินทร์  ไตรโสม
3. นางสาวสายรุ้ง  อุดหนุน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายบรรจง  พิศงาม
2. เด็กชายวรพต  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายสาคร  แซวประโคน
 
1. นายประเวศ  เอ็นดู
2. นายสมเจตน์  ยิ่งยงยุทธ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนพล  แกล้วกล้า
2. เด็กชายบรรจง  พิศงาม
3. เด็กชายบัณฑิต  เสาทอง
 
1. นายขวัญเมือง  มะเดื่อ
2. นายสมเจตน์  ยิ่งยงยุทธ