สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ตระการจันทร์
 
1. นางบุหงา  ขันขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ฤๅชา
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  พากล้า
 
1. นายสมพงษ์  สาระพันธ์
2. นางสาวอัมพร  สุขสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนากร  สายโคกสูง
 
1. นางบุหงา  ขันขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นิตยวัน
2. เด็กหญิงวนิดา  พาหา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปัญหา
 
1. นายไพโรจน์  ขันขาว
2. นางสาววิจิตรา  ปัถวัลย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  สมพันธ์
2. เด็กหญิงชลดา  ขันดี
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ประจันเนาว์
4. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สมสามารถ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุมพล
6. เด็กหญิงวรรณิศา  พากล้า
7. เด็กหญิงวราทิพย์  คำเกี้ยง
8. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
9. เด็กหญิงอรพินท์  มณีทูล
10. เด็กหญิงเนตรทราย  ฝางฤทธิ์
 
1. นายณรงค์ชัย  พวงผกา
2. นางสมสมัย  เพียรเสมอ
3. นางสาวชนิศา  พูดดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เสนาโยธี
 
1. นายประดิษฐ์  กนกแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายวัฒนา  จินดาศรี
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  ไชยนา
4. เด็กชายสงกรานต์  ทีขะสุข
5. เด็กชายสันติ  หวันสาเล๊ะ
6. เด็กชายเอกราช  โปรยทอง
 
1. นายจำลองศิลป์  ไชยชนะ
2. นายณรงค์ชัย  พวงผกา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ทีขะสุข
2. เด็กชายปฏิภาณ  ตระการจันทร์
3. เด็กชายปรมี  กนกแก้ว
4. เด็กชายพชรพล  พิมเพราะ
5. เด็กชายสานิต  ทองจันทร์
6. เด็กชายสุทธิพร  จันรอง
 
1. นายพรเทพ  เจริญรัตน์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุทธวีร์  อสุรพงษ์
 
1. นางสาวจารุพิชญานันท์  สารพันธ์