สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นิตยวัน
2. เด็กหญิงวนิดา  พาหา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปัญหา
 
1. นายไพโรจน์  ขันขาว
2. นางสาววิจิตรา  ปัถวัลย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เสนาโยธี
 
1. นายประดิษฐ์  กนกแก้ว
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุทธวีร์  อสุรพงษ์
 
1. นางสาวจารุพิชญานันท์  สารพันธ์