สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายบัณฑิต  กะการดี
 
1. นางประภัสสร  บุตรศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายทรงพล  คำผม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  สืบโสดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพร  สมรูป
2. เด็กหญิงอารียา  สติภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
2. นางผลทอง  นิตยวัน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  กินรี
2. เด็กชายมนตรี  วิชุมา
3. เด็กชายมานิตย์  ปะวะเสนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
2. นางผลทอง  นิตยวัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐศักดิ์  ม่วงงาม
2. เด็กชายธวัชชัย  แท่นศิลา
3. เด็กชายเจษฎา  สายวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
2. นางผลทอง  นิตยวัน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงนริศรา  นามเลิศ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  อุปพระจันทร์
 
1. นางเพลินพิศ  บุญลาภ
2. นางเอี่ยม  สมทิพย์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  นามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  โสมมี
2. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายรัตนโชติ  เทพวงศ์ษา
 
1. นางผลทอง  นิตยวัน
2. นางสุนทรี  อนุพันธ์