สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุวนันท์  บุญใจ
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายวัชรพล  สูงยิ่ง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซมทอง
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
2. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนัญญา  หกสีดา
 
1. นางสาวลำใย  โลวะลุน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงยะมาต
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญทรา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สระแก้ว
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ไกรราช
5. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  จันทร์พรหม
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อุทุมพร
7. เด็กหญิงณริญญา  สุจิตต์
8. เด็กหญิงดาราวรรณ  อุดทา
9. เด็กชายธนพร  วงยะมาต
10. เด็กชายธนากร  แข็งกล้า
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุติมาลย์
12. เด็กชายธีรพงษ์  วันทุมมา
13. เด็กชายธีรภัทร  คำผม
14. เด็กชายนวพล  อินทรีย์
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจดี
16. เด็กชายบัญญพนต์  คำผม
17. เด็กหญิงบุญจิรา  นาดี
18. เด็กหญิงประกายฟ้า  บุติมาลย์
19. เด็กหญิงประภัทรสร  พนารักษ์
20. เด็กหญิงปรัชญา  ศรีคราม
21. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีไกล
22. เด็กหญิงผกามาศ  แข็งกล้า
23. เด็กหญิงพรนภัส  คำผม
24. เด็กชายพลพัฒน?  ใจต่อม
25. เด็กชายพัทธพล  เท้าไม้สน
26. เด็กหญิงภรวิภา  ภัทรติวงค์
27. เด็กหญิงยุวดี  สุวรรณทอง
28. เด็กหญิงรัตนสุดา  สิมมาวงษ์
29. เด็กหญิงวิภาณี  บุญปัญญา
30. เด็กหญิงวิภาวดี  เลิงฮัง
31. เด็กหญิงวิภาวี  บำรุงตน
32. เด็กชายวีรภัทร  สับฝาง
33. เด็กหญิงสุชานาฏ  อินทะชาติ
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวระภา
35. เด็กหญิงสุธิตา  พุทธโมก
36. เด็กชายสุประวัติ  บุญด้วง
37. เด็กหญิงสุรนันท์  อินทรีย์
38. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญเต็ม
39. เด็กหญิงอรัญญา  บุญทะรา
40. เด็กหญิงอินธิลา  ทองประดับ
 
1. นางสาวลำใย  โลวะลุน
2. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
3. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
4. นางสาวสุทัศน์  สังโสมา
5. นางหทัยกาญจน์  กองกล้า
6. นางอักษราภัค  ชนะชัย
7. นางสาวสิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์
8. นายพิทยา  ปราณีกิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินสุระ
2. เด็กชายเกศดา  แจ่มใส
 
1. นางอักษราภัค  ชนะชัย
2. นางสาวสิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุธ  หวังสุข
2. เด็กชายณัฐพล  ลาทอง
3. เด็กชายสุทธินันท์  ธรรมรักษา
 
1. นางอักษราภัค  ชนะชัย
2. นางสาวสุทัศน์  สังโสมา