สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพีรยา  พริ้งเพราะ
 
1. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญากร  บุญเพ็ง
 
1. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันธิดา  ชัยยิ่ง
2. เด็กหญิงนันธิตา  ชัยยิ่ง
3. เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พรหม
4. เด็กหญิงประกายดาว  พิมพ์พรมมา
5. เด็กหญิงปวีณา  บุญทะรา
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
2. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นามรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำผม
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ชมภูพื้น
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนคำ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มีพันธ์
 
1. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
2. นางอักษราภัค  ชนะชัย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายธันวา  จันทร์พรหม
2. เด็กชายธีรพงษ์  บำรุงตน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ลาพวัน
4. เด็กชายวสุธร  กอสาลี
5. เด็กชายสมประสงค์  แก้วปัญญา
6. เด็กชายสวิตต์  ทศสำราญ
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
2. นางสาวสุทัศน์  สังโสมา
3. นางสาวสิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายวัฒนา  หมายสุข
2. เด็กหญิงศรุตยา  โพทีวัด
3. เด็กหญิงศุภนิดา  กะการดี
 
1. นางอักษราภัค  ชนะชัย
2. นางสาวสุทัศน์  สังโสมา
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมี
2. เด็กชายเจษฎา  แยบค่าย
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
2. นางสาวสิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์