สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาถสิรินทร์  หาญชัย
 
1. นางจิตเกษม  จันทอุดร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  เติมกล้า
 
1. นายเริงสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกอรปบุญ  บุญล้อม
2. เด็กชายธนพัฒน์  สินมาก
3. เด็กชายนนท์ปวิช  เค้าดี
4. เด็กหญิงนริศรา  วีระกุล
5. เด็กหญิงนิรุชา  จาระศรี
6. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประสานทอง
8. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญสงค์
9. เด็กหญิงลัดติยา  บุญภา
10. เด็กหญิงวิยะดา  ชัยดี
11. เด็กชายวุฒิชัย  สุนทรภักดี
12. เด็กหญิงสิริยากร  จำปาดี
13. เด็กชายอดิศร  แจ้งกระจ่าง
14. เด็กหญิงอลิสรา  คุ้มสุข
15. เด็กหญิงอารญา  สาระอินทร์
 
1. นางเสาวคนธ์  สอนปัญญา
2. นายธนาวุทธิ์  วรรณา
3. นางสาวพิรดา  สุดดี
4. นางจินตนา  พบบุญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
2. เด็กหญิงนาถสิรินทร์  หาญชัย
3. เด็กชายภูริภัทร  สุขแสวง
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายกรเดช  เขียวแท้
2. เด็กหญิงชลธิชา  จาดสุวัน
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีพรรณ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เติมสุข
5. เด็กชายวัชระพงษ์  มูลภา
6. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวพิรดา  สุดดี
2. นางจิตนา  พบบุญ
3. นางสาวรติชา  วิจิตร
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
3. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายสถิต  ชัยดี
2. เด็กชายสุจินดา  สัตย์รัมย์
3. เด็กชายอนุวัติ  ทองกัลยา
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี