สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
2. เด็กหญิงนาถสิรินทร์  หาญชัย
3. เด็กชายภูริภัทร  สุขแสวง
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
3. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายสถิต  ชัยดี
2. เด็กชายสุจินดา  สัตย์รัมย์
3. เด็กชายอนุวัติ  ทองกัลยา
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี