สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทิพร  สุมา
 
1. นางสาวศรีสุดา  อินทร์ชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา  สิริ
 
1. นางสาวศรีสุดา  อินทร์ชู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธิติยา  ทันทะลัย
3. เด็กหญิงนันทิพร  สุมา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โทขุนทด
5. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มทรัพย์
6. เด็กหญิงภารวี  ภูษากิจ
7. เด็กหญิงลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
8. เด็กหญิงอริสา  สิริ
9. เด็กหญิงอาทิตยา   ประคองใจ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชนะ
 
1. นางสุพัตรา  แก้วประเสริฐ
2. นายจำนงค์  ชมชื่น
3. นายเพิ่ม  พุทธานุ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตานี
2. เด็กหญิงทัศทญา  พรมคุณ
3. เด็กหญิงพรรธิษา  งามแสง
4. เด็กชายมนูญ  เดชหนองหว้า
5. เด็กชายศักดิ์ปรีชา  ประคองใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คงเจริญ
2. นายเฉลิมพล  เพ็งจันทร์
3. นางสุพัตรา  แก้วประเสริฐ