สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สงนวน
 
1. นางอำพร  หอมหวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ถาวงษ์ราม
2. เด็กชายวรรณภุุูมิ  กอคุณ
 
1. นางสุภาพร  บุญสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวานนท์  ศรีมาตร
2. เด็กหญิงธรรญธร  คำมะณี
 
1. นายมั่ง  สาแก้ว
2. นางสาวชดาษา  บูรณ์เจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธีรภาพ  ศรีมาตร
2. เด็กหญิงวิภาพร  บรรลือทรัพย์
 
1. นายมั่ง  สาแก้ว
2. นางสาวชดาษา  บูรณ์เจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.31 ทอง 8 1. เด็กหญิงภูสุดา  พวงพอก
2. เด็กชายอัครพล  เปี่ยมประยูร
 
1. นายมั่ง  สาแก้ว
2. นางสาวชดาษา  บูรณ์เจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 -    
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนสีสงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปี่ยมประยูร
 
1. นายอนุรักษ์  หึมวัง
2. นายฉัตรชัย  ปลายแก่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองด้วง
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายสถิตคุณ  ตลับทอง
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอดิศัย  สาแก้ว
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรดี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ผ่องสีดา
3. เด็กชายเกียรติยศ  พอกพูน
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
2. นายมั่ง  สาแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายอโนชา  ชำนาญสาร
 
1. นายธงชัย  พิลาจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่นยืน
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  กะการดี
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัติญพร  กะการดี
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาศศรี
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิสา  บุญสอน
 
1. นายวิชาญ  กองทอง
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชเนตรี  ศรัทธาธรรม
 
1. นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  สุขะ
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีมาตร
 
1. นายวิชาญ  กองทอง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สุภาพ