สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนสีสงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปี่ยมประยูร
 
1. นายอนุรักษ์  หึมวัง
2. นายฉัตรชัย  ปลายแก่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่นยืน
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  กะการดี
 
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  สุขะ
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีมาตร
 
1. นายวิชาญ  กองทอง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สุภาพ