สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   พอกจันทร์
 
1. นางอัมพร   เรียบร้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.68 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรินทร   นิยมธรรม
2. เด็กชายอมรเทพ   กล้าหาญ
 
1. นายไพรวรรณ   พยุงบุญ
2. นายบุญตัน   อินทร์แก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   จันทร์พรหม
2. เด็กชายอิสรา   รองวัตตะ
 
1. นางเจียมจิต   กะการดี
2. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  เทพนา
2. เด็กชายจิตริน   ไฝดี
3. เด็กชายธนพล   สุวะมาศ
4. เด็กชายธีรภัทร   ปานทอง
5. เด็กชายภราดร   พิมพิลา
6. เด็กชายภาศกร  พิมพิลา
7. เด็กชายวินัย   สมันสุข
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมันสุข
9. เด็กชายสุดารัตน์   พอกจันทร์
10. เด็กชายสุธี   พรมอุตร
 
1. นายถาวร   กะการดี
2. นางเจียมจิต  กะการดี
3. นางอัมพร  เรียบร้อย