สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.87 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศ์วิทย์  แก้วมี
2. เด็กชายเปรมอนันต์  สูงสนิท
 
1. นายฤา  ชะตาถนอม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายเปรมอนันต์  สูงสนิท
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันระดา
2. เด็กหญิงวิชุดา  แสงจู
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณภัสวรรณ   โททอง
2. เด็กหญิงสุรีย์พร   คำนวณ
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล   แสงจู
2. เด็กชายบริรัตน์   แสงคำ
3. เด็กชายอนุรัตน์   หอมยิ่ง
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายบุญรอด   ยอดขาว
2. เด็กชายปัญญาชัย   สุริยอาจ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา   มณีวรรณ
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ควรชอบ
2. เด็กหญิงนงนุช   สูงสนิท
3. เด็กหญิงอภิญญา  สูงสนิท
 
1. นายอาคม  มั่นยืน
2. นางลมุล  ทาทอง
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 15 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขันติวงศ์
 
1. นางพรทิพย์  ไชยรัตน์