สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินปรุ
2. เด็กชายอดิเทพ  หงสาดี
 
1. นายยงยุทธ  บุญเต็ม
2. นางสมจิต  บุญเต็ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ละคร
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมิตานัน  พลชลี
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  แอ่งสุข
2. เด็กหญิงสุปรียา  โยธี
 
1. นางสมศรี  สิงจานุสงค์
2. นางฉลวย   สิงจานุสงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินตนา  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุดางาม
 
1. นางสมศรี  สิงจานุสงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิธร  พลชลี
 
1. นางสมจิตร  บุญเต็ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัณณินธิดา  สุขเพิ่ม
2. เด็กชายศุภชัย  พลชลี
 
1. นางสมจิต  บุญเต็ม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สุขเกิด
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ขันนาค
3. เด็กชายภูผา  เพื่อนพิมาย
4. เด็กหญิงวิสุภา  สวัสดี
5. เด็กหญิงอรปรียา  พามา
6. เด็กหญิงไอรินทร์ลดา  บุญมา
 
1. นายสุนทร  บุญเต็ม
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคำแซง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงจานุสงค์
3. เด็กหญิงปรารถนา  พวงอ่อน
 
1. นางไพรินทร์  ศรีไสว
2. นางสุนิภา  เพชรดี
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กชายไรวินทร์  บุญลาภ
 
1. นางไพรินทร์  ศรีไสว
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภัทร  ถูกขนาดดี
2. เด็กชายพรพิทักษ์  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
 
1. นางวชิรปราณี  วงค์มา
2. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐายินี  อินตะนัย
2. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
3. เด็กหญิงนภาพร  เสาร์มั่น
4. เด็กหญิงมัณฑนา  วิเชียรวรรค์
5. เด็กหญิงศิริประภา  นวสิมัยนาม
6. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
7. เด็กหญิงแสงจันทร์  สีดา
 
1. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
2. นางสมจิต  บุญเต็ม
3. นายยงยุทธ  บุญเต็ม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เตชะนากุล
2. เด็กชายสุพจน์  พากเพียร
3. เด็กชายเอกณรงค์  องอาจ
 
1. นางสมจิต  บุญเต็ม
2. นายยงยุทธ  บุญเต็ม