สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ละคร
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุมิตานัน  พลชลี
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  แอ่งสุข
2. เด็กหญิงสุปรียา  โยธี
 
1. นางสมศรี  สิงจานุสงค์
2. นางฉลวย   สิงจานุสงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินตนา  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุดางาม
 
1. นางสมศรี  สิงจานุสงค์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคำแซง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงจานุสงค์
3. เด็กหญิงปรารถนา  พวงอ่อน
 
1. นางไพรินทร์  ศรีไสว
2. นางสุนิภา  เพชรดี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กชายไรวินทร์  บุญลาภ
 
1. นางไพรินทร์  ศรีไสว
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภัทร  ถูกขนาดดี
2. เด็กชายพรพิทักษ์  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
 
1. นางวชิรปราณี  วงค์มา
2. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐายินี  อินตะนัย
2. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
3. เด็กหญิงนภาพร  เสาร์มั่น
4. เด็กหญิงมัณฑนา  วิเชียรวรรค์
5. เด็กหญิงศิริประภา  นวสิมัยนาม
6. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
7. เด็กหญิงแสงจันทร์  สีดา
 
1. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
2. นางสมจิต  บุญเต็ม
3. นายยงยุทธ  บุญเต็ม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เตชะนากุล
2. เด็กชายสุพจน์  พากเพียร
3. เด็กชายเอกณรงค์  องอาจ
 
1. นางสมจิต  บุญเต็ม
2. นายยงยุทธ  บุญเต็ม