สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  แก้วไธสง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทะเกิงลาภ
3. เด็กชายพิภพ  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปี่กระโทก
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงสุติมา   ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
2. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชาติ  สีดำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกษรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริชาติ  สีดำ
 
1. นางสุมาลี  มีสอาด
2. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  โนนคำ
 
1. นางสรวีย์  แสนสุข
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  มูลราช
2. เด็กชายภควัฒน์  แก้วไธสง
 
1. นางสุภารัตน์  ทะเกิงลาภ
2. นางสรวีย์  แสนสุข
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  โนนคำ
2. เด็กหญิงมธุรดา  เฉลียวฉลาด
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริศพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  บันเทา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  พวงจันทร์
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวเปรมยุดา  จิรโชติวุฒิ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายจักรภพ  วงษ์ธํญญะ
2. เด็กชายปฐากร  สมชิต
 
1. นางสุมาลี  มีสอาด
2. นางสาวเปรมยุดา  จิรโชติวุฒิ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกวีกุล  พลูทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดาจันทร์
4. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
5. เด็กชายดำรงค์  หาสุข
6. เด็กชายอรรถพล  บุตรศรี
 
1. นายธีระกุล  สีดำ
2. นางสุมาลี  มีสอาด
3. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กชายฆนรุจ  ชัยภักดี
 
1. นายธีระกุล  สีดำ