สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  แก้วไธสง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทะเกิงลาภ
3. เด็กชายพิภพ  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายจักรภพ  วงษ์ธํญญะ
2. เด็กชายปฐากร  สมชิต
 
1. นางสุมาลี  มีสอาด
2. นางสาวเปรมยุดา  จิรโชติวุฒิ