สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปี่กระโทก
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงสุติมา   ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
2. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชาติ  สีดำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกษรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริชาติ  สีดำ
 
1. นางสุมาลี  มีสอาด
2. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  โนนคำ
 
1. นางสรวีย์  แสนสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  โนนคำ
2. เด็กหญิงมธุรดา  เฉลียวฉลาด
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริศพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  บันเทา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  พวงจันทร์
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวเปรมยุดา  จิรโชติวุฒิ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกวีกุล  พลูทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดาจันทร์
4. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
5. เด็กชายดำรงค์  หาสุข
6. เด็กชายอรรถพล  บุตรศรี
 
1. นายธีระกุล  สีดำ
2. นางสุมาลี  มีสอาด
3. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 13 1. เด็กชายฆนรุจ  ชัยภักดี
 
1. นายธีระกุล  สีดำ