สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  สุนทรา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายชลาธิป  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
2. นางสมจิต  แสงล้ำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นดอนหัน
2. เด็กชายดนัย  โจทย์บุญมา
 
1. นางรวงรัตน์  สัปเสริฐ
2. นายสมนึก  ยอดใส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นางสมจิต  แสงล้ำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
 
1. นางช่อศรี  สารพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัณฑิต  ศาลางาม
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนกล้า
 
1. นางดวงรัตน์  ฤทธิรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงศ์  เพชรสุระ
 
1. นายณรงค์  บุญอิ้ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กชายวรพันธ์  บุญเสริม
 
1. นายสมนึก  ยอดใส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษกร  บุตรอินทร์
 
1. นางสาวจีรภรณ์  บุญมาก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชลิดา  แสงล้ำ
2. เด็กหญิงอรนิชา  บุญทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุมทอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสาวอาลี  บุญอิ้ง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
3. เด็กชายธีรดนย์  ลุนลาด
4. เด็กชายรัตนากร  ขุมทอง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
6. เด็กหญิงอริสรา  บุญปอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสมจิต  แสงล้ำ
3. นางช่อศรี  สารพัฒน์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกพล  ย่ำรัมย์
2. เด็กชายชลาธิป  ขุมทอง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  แสงล้ำ
4. เด็กหญิงพวงผกา  งามเสมอ
5. เด็กหญิงพีระญา  โพธิ์ล้อม
6. เด็กหญิงสายฝน  แสงล้ำ
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสาวอาลี  บุญอิ้ง
3. นางสาวจีรภรณ์  บุญมาก
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บินตะคุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสโรชา  เกิดนาน้อย
 
1. นางสาวกนกพร  ทัพแสง
2. นางพวงศิริ  วิทยพงษ์พันธ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุทธินันท์  ยางงาม
 
1. นางพวงศิริ  วิทยพงษ์พันธ์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายภูมินทร์  มีเจริญ
2. เด็กหญิงรจนา  ศาลางาม
 
1. นางรวงรัตน์  สัปเสริฐ
2. นางช่อศรี  สารพัฒน์