สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายชลาธิป  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
2. นางสมจิต  แสงล้ำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กชายวรพันธ์  บุญเสริม
 
1. นายสมนึก  ยอดใส
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
3. เด็กชายธีรดนย์  ลุนลาด
4. เด็กชายรัตนากร  ขุมทอง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
6. เด็กหญิงอริสรา  บุญปอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสมจิต  แสงล้ำ
3. นางช่อศรี  สารพัฒน์