สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  สุนทรา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นดอนหัน
2. เด็กชายดนัย  โจทย์บุญมา
 
1. นางรวงรัตน์  สัปเสริฐ
2. นายสมนึก  ยอดใส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นางสมจิต  แสงล้ำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
 
1. นางช่อศรี  สารพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัณฑิต  ศาลางาม
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนกล้า
 
1. นางดวงรัตน์  ฤทธิรณ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชลิดา  แสงล้ำ
2. เด็กหญิงอรนิชา  บุญทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุมทอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสาวอาลี  บุญอิ้ง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกพล  ย่ำรัมย์
2. เด็กชายชลาธิป  ขุมทอง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  แสงล้ำ
4. เด็กหญิงพวงผกา  งามเสมอ
5. เด็กหญิงพีระญา  โพธิ์ล้อม
6. เด็กหญิงสายฝน  แสงล้ำ
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  กรอบทอง
2. นางสาวอาลี  บุญอิ้ง
3. นางสาวจีรภรณ์  บุญมาก
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บินตะคุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสโรชา  เกิดนาน้อย
 
1. นางสาวกนกพร  ทัพแสง
2. นางพวงศิริ  วิทยพงษ์พันธ์
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายภูมินทร์  มีเจริญ
2. เด็กหญิงรจนา  ศาลางาม
 
1. นางรวงรัตน์  สัปเสริฐ
2. นางช่อศรี  สารพัฒน์